Շատ լրագրողներ տեղյակ չեն իրենց օրենքներից, ստորև ներկայացնում եմ լրագրողի իրավունքների մասին, ուշադիր կարդացեք լրագրողներ ջան։

Լրագրողն իրավունք ունի ներկա գտնվել ցույցերին և բողոքի ակցիաներին: Դրա համար ոչ մի հավատարմագրում կամ պետական մարմինների հետ նախնական պայմանավորվածություն պետք չէ: Լրագրողը ազատ է ձայնագրելու, լուսա և տեսանակարահանումներ իրականացնելու մեջ:

Ընդհանրապես, լրագրողը ազատորեն կարող է որոնել, հարցում անել, տեղեկություն ստանալ և տարածել այն: Սա սահմանվում է զանգվածային լրատվության մասին օրենքով:

Օրենքի 4-րդ հոդվածի համաձայն՝ լրատվական գործունեություն իրականացնողները և լրագրողները գործում են ազատորեն՝ իրավահավասարության, օրինականության, խոսքի (արտահայտվելու) ազատության և բազմակարծության սկզբունքների հիման վրա:

Լրագրողն իր մասնագիտական օրինական գործունեության ընթացքում, որպես հասարակական պարտք կատարող անձ, պաշտպանվում է Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ:

Օրենքով արգելվում է ՝

գրաքննությունը.
որևէ տեղեկատվություն տարածելուն կամ դա տարածելուց հրաժարվելուն նպատակաուղղված կամ դրան հանգեցնող հարկադրանքը լրատվական գործունեություն իրականացնողի և լրագրողի նկատմամբ.
լրագրողի մասնագիտական օրինական գործունեությանը խոչընդոտելը.
խտրականությունը լրատվության համար անհրաժեշտ սարքավորումների և նյութերի քաղաքացիական շրջանառությունում
ցանկացած, այդ թվում՝ այլ երկրներում թողարկված և տարածված լրատվության միջոցներից օգտվելու՝ անձի իրավունքի սահմանափակումը:
Լրագրողները պետք է հիշեն նաև, որ օրենքով պարտավոր չեն բացահայտել տեղեկատվության աղբյուրը, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ քրեական գործի առիթով՝ ծանր կամ առանձնապես ծանր հանցագործության բացահայտման նպատակով, եթե հասարակության շահերի քրեաիրավական պաշտպանության անհրաժեշտությունն ավելի ծանրակշիռ է, քան տեղեկատվության աղբյուրը չբացահայտելու հասարակության շահագրգռվածությունը, և սպառված են հասարակական շահերի պաշտպանության մնացած բոլոր միջոցները:

Այդ դեպքում, լրագրողի միջնորդությամբ, դատական քննությունն իրականացվում է դռնփակ։

Ինչպիսի՞ տույժեր են սպասվում լրագրողների մասնագիտական գործունեությունը խոչընդոտողներին

Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 164-րդ հոդվածի համաձայն՝ լրագրողի մասնագիտական օրինական գործունեությանը խոչընդոտելը կամ նրան տեղեկություններ տարածելուն կամ տարածելուց հրաժարվելուն հարկադրելը՝ պատժվում է տուգանքով՝ նվազագույն աշխատավարձի երկուհարյուրապատիկից չորսհարյուրապատիկի չափով:

Նույն արարքները, որոնք կատարել է պաշտոնատար անձն իր պաշտոնեական դիրքն օգտագործելով՝ պատժվում են տուգանքով՝ նվազագույն աշխատավարձի չորսհարյուրապատիկից յոթհարյուրապատիկի չափով, կամ ազատազրկմամբ՝ առավելագույնը երեք տարի ժամկետով՝ որոշակի պաշտոններ զբաղեցնելու կամ որոշակի գործունեությամբ զբաղվելու իրավունքից զրկելով՝ առավելագույնը երեք տարի ժամկետով կամ առանց դրա:

Իսկ եթե վերոնշյալ արարքները կատարվել են լրագրողի կամ նրա մերձավորի կյանքի կամ առողջության համար վտանգավոր բռնություն գործադրելով կամ դա գործադրելու սպառնալիքով` պատժվում են ազատազրկմամբ` երեքից յոթ տարի ժամկետով:

Շատ լրագրողներ տեղյակ չեն իրենց օրենքներից, ստորև ներկայացնում եմ լրագրողի իրավունքների մասին, ուշադիր կարդացեք…

Gepostet von Narek Demirchyan am Donnerstag, 12. September 2019