Զգուշացեք “Get Contact” Ծրագրից | Остерегайтесь программы “Get Contact” | Beware of “Get Contact”

Զգուշացեք “Get Contact” Ծրագրից | Остерегайтесь программы “Get Contact” | Beware of “Get Contact”

• Ռուսերեն եւ Անգլերեն տարբերակները կարող եք տեսնել ներքեւում.

• Ниже вы можете увидеть русские и английские версии.

• Вы можете посмотреть русскоязычную и английскую версии ниже.

Հարգելի համաքաղաքացիներ, Այս նյութը վերաբերվում է այն մարդկանց, ովքեր օգտագործում են « Получить Контакт » կոչվող ծրագիրը, որը հնարավորություն է տալիս Ձեզ տեսնել զանգահարողի անունը եւ մինչեւ անգամ նկարը (Եթե նա նույնպես գրանցված օգտատեր է) հենց զանգի պահին.

Ներկայացնեմ մանրամասները, իսկ մեկնաբանությունները վերջում. « Получить контакт » ծրագիրը արտադրված է Global Pasific կազմակերպության կողմից: Ուշադրություն դարձրեք. ոչ թե Global Pacific , հանդիսանում է որը Ամերիկյան Գյուղատնտեսական կազմակեպութական կազմակերպություն այլ Глобальный Па сек IFIC: է Վերջինս հանդիսանում Թուրքական ծագում ունեցող (Տվյալները առկա են GBR -ում) IT կազմակերպություն. Ունեն Նրանք երեք հավելվածներ Google Play Market -ում եւ մեկ հավելված App Store -ում. Рынок Google Play

1. Получить контакт

2. Feyk -Ոչ պրոֆեսիոնալ ժամանցային վիդեոհաբ

3. Гороскоп -Ոչ պրոֆեսիոնալ ժամանցային ամենօրյա հորոսկոպ Магазин приложений

4. Получить контакт Feyk եւ Гороскоп կոչվող ծրագրերից յուրաքանչյուրը ունեն 10.000-50.000 ներբեռնում, իսկ Получить контакт ը արդեն ավելի քան 1.000.000 . Եվս մեկ հետաքրքիր փաստարկ. Իմ նոր հեռախոսահամարը հնարավոր էր գտնել ամենաշատը

100 սարքի մեջ, որոնցից, պարզվեց, 30-ից ավելը գրանցված էին Получить контакт- ում. Պարզ միջինացման հաշվարկից հետո հասկանալի է դառնում, որ Հայկական գրանցված մոտ 4.000.000 հեռախոսահամարների 30% -ը արդեն առկա է համակարգում, այսինքն ավելի քան 1.300.000 . Այս թիվը շատ մոտ է այս հավելվածի ընդհանուր ներբեռնումների քանակին. Ժամանակ Հավելվածը Ներբեռնելու այն պահանջում է թույլատվություն դեպի իդենտիֆիկացիոն տվյալները , որոնք են, Ձեր Անունը, Ազգանունը, ինչպես նաեւ բոլոր այն հաշիվները (счет) որոնց միացված է ձեր հեռախոսը . Նշեմ նաեւ, որ համակարգ հնարավոր է մուտք գործել նաեւ Facebook- ի միջոցով .

 

Հետեւություն

Թուրքական ծագում ունեցող հավելվածի օգտատերերի մեծ մասը (ավելի քան 85% -ը) հայեր են. Այդ հավելվածը ունի թույլատվության մակարդակ դեպի 1. Անուն Ազգանուն 2. Գրանցված Կոնտակտներ 3. Ձեր անձնական հաշիվներ (օր. Посланник, Viber, E-Mail, банковские счета) Ինչեր ասես, որ չի կարելի սպասել նման չարաբաստիկ վիճակագրությունից.

Կոչ եմ անում հեռացնել այդ վնասակիր հավելվածը բոլորիս սարքերից.

Дорогие сограждане, Эта статья относится к людям, которые используют «Получить контакт», что позволяет вам видеть имя вызывающего сайта и даже изображение (если он также является зарегистрированным пользователем) только во время разговора. Теперь я расскажу подробности и комментарии в конце. « Получить контакт » происходит в компании Global Pasific . Обратите внимание: не в глобальной части Тихого океана , который является Американской сельскохозяйственной организацией а в Глобальной Па сек циркуляра. Последний является ИТ-организацией с турецким происхождением (данные доступны в GBR ).У них три приложения в Google Play Store и одно приложение в App Store , Рынок Google Play
2. Feyk -непрофессиональный развлекательный видеопортал
3. Гороскоп -Непрофессиональные развлекательные ежедневные гороскопы App Store
5. Получить контакт каждой из программ под названием Feyk и Horoscope насчитывает 10.000-50.000 загрузок, а Получить контакт — уже более 1.000.000. Еще один интересный аргумент. Мой новый номер телефона можно найти наиболее 100 устройств, из которых более 30 были зарегистрированы в Get Contact. Из простого среднего расчета видно, что примерно 30% из примерно 4.000.000 армянских номеров уже существуют в системе, то есть более 1 300 000 человек. Это число очень близко к общему количеству загрузок для этого приложения. При загрузке приложений на ваше телефоне требуется авторизация для идентификационных данных, таких как вашеимя, фамилия и все учетные записи , также можно получить , что к системе также можно получить доступ через Facebook.

Заключение

Большинство пользователей приложений турецкого происхождения (более 85%) являются армянами. Это приложение имеет уровень разрешений 1. Имя Фамилия: 2. Зарегистрированные контакты: 3. Ваши личные счета (например, Messenger, Viber, E-Mail, Bank Accounts)

Я обязываю вас удалить это вредное приложение со всех наших устройств.

Dear fellow citizens, This article refers to people who use Get Contact, which allows you to see the caller’s name and even the picture (if he is also a registered user) just at the time of the call. Get Contact is produced by Global Pasific. Pay attention, not Global Pacific, which is the American Agricultural Organization, it’s Global Pasific. The latter is an IT organization with Turkish origin (Data available at GBR). They have three apps on the Google Play Store and one app on the App Store. Google Play Market
2. Feyk — Non-professional entertainment video hub
3. Horoscope — Non-professional entertainment daily horoscopes App Store
4 . Get Contact Each of the programs called Feyk and Horoscope has 10,000-50,000 downloads, and Get Contact is already over 1,000,000. Another interesting argument. My new phone number could be found the most 100 devices, of which more than 30 were registered at Get Contact. It is clear from the simple average calculation that approximately 30% of the approximately 4,000,000 Armenian numbers already exist in the system, IE more than 1,300,000. This number is very close to the total number of downloads for this app. When downloading the app, it requires authorization for identification data such as your На телефоне включены имя, фамилия и все учетные записи. Также можно получить , что к системе также можно получить доступ через Facebook .

Вывод

Большинство пользователей применения турецкого происхождения (более 85%) являются армянами. Это приложение имеет уровень разрешения для вашего 1. Имя Фамилия 2. Зарегистрированные контакты 3. Ваши личные счета (например, Messenger, Viber, E-Mail, Bank Accounts)

Я прилагаю удалять это раздражающее приложение со всех наших устройств.

Աղբյուրը՝

 https://goo.gl/LRiHgRԼրահոսerror: Բովանդակությունը պաշտպանված է !!